Tuyển sinh đào tạo liên thông lên cao đẳng đợt 1 - 2010

 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CAO BẰNG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM

        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   

Số:  419 / TB-CĐSP

  Cao Bằng, ngày  03 tháng 8 năm 2010

THÔNG BÁO SỐ 3

Tuyển sinh đào tạo liên thông đợt 1

từ trình độ trung cấp lên trình độ cao đẳng hệ chính quy năm 2010

Ngành Giáo dục thể chất

         Căn cứ Quyết định số 3068/QĐ-UBND ngày11/12/2009của Uỷ ban nhân dân tỉnh Cao Bằng "Về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2010";

Căn cứ Quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học (Ban hành kèm theo Quyết định số 06/2008/QĐ-BGDĐT ngày13/02/2008của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Quyết định số 889/QĐ-BGDĐT ngày5/03/2010của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Thông báo chỉ tiêu tuyển sinh sau đại học, đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp năm 2010;

Trường CĐSP Cao Bằng thông báo tuyển sinh đào tạo liên thông đợt 1 từ trình độ trung cấp lên trình độ cao đẳng hệ chính quy năm 2010 ngành Giáo dục thể chất như sau:

1. Ngành tuyển sinh:

Ngành đào tạo

Mã ngành

quy ước

Chỉ tiêu

(dự kiến)

Khối thi

Ký hiệu

trường

Ghi chú

Giáo dục Thể chất

01

100

T

C06

Tuyển thí sinh trong và ngoài tỉnh Cao Bằng

2. Điều kiện dự thi:

a) Về văn bằng:

 Người có bằng tốt nghiệp trung cấp Giáo dục thể chất;

b) Về kinh nghiệm công tác chuyên môn:

- Người đã có bằng tốt nghiệp trung cấp Giáo dục thể chất loại khá trở lên được tham gia dự tuyển ngay sau khi tốt nghiệp trung cấp.

- Người đã có bằng tốt nghiệp loại trung bình phải có ít nhất 1 năm làm việc gắn với chuyên môn được đào tạo, kể từ ngày có quyết định công nhận tốt nghiệp trung cấp đến ngày nộp hồ sơ đăng ký dự thi mới được tham gia dự tuyển.  

3. Thời gian thi tuyển sinh:

           Làm thủ tục dự thi8h00 ngày 28 tháng 8 năm 2010.


4. Địa điểm tổ chức thi tuyển:

Tại trường CĐSP Cao Bằng, Km4, Đề Thám, Thị xã Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng.

5. Thời hạn và địa điểm nộp hồ sơ:

Các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6 (trong giờ hành chính) kể từ ngày 03/8/2010 đến hết ngày 22/8/2010 tại phòng Đạo tạo và Nghiên cứu khoa học, Trường CĐSP Cao Bằng, Km4, Đề Thám, Thị xã Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng (Hồ sơ nộp không trả lại).

Hồ sơ đăng ký dự thi gồm có:

1.     01 túi hồ sơ tuyển sinh liên thông cao đẳng hệ chính quy;

2.     Sơ yếu lý lịch có xác nhận của cơ quan chủ quản (nếu là cán bộ nhà nước); có xác nhận của chính quyền địa phương (nếu là thí sinh tự do);

3.     Giấy chứng nhận đủ sức khoẻ để học tập do một bệnh viện đa khoa cấp (có giá trị 03 tháng kể từ ngày khám đến ngày đăng ký dự thi);

4.     Giấy xác nhận thời gian làm việc (trừ thí sinh mới tốt nghiệp TCCN năm 2010);

5.     Bản sao có công chứng các văn bản sau:

- 01 giấy bản sao giấy khai sinh;

- Bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp;

- Các giấy tờ pháp lý về đối tượng ưu tiên (nếu có).

6.     Ảnh màu mới chụp cỡ 4x6: 03 ảnh (mặt sau ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh);

7.     Phong bì (03 cái) đã dán tem, có ghi địa chỉ chính xác khi cần báo tin).

6.       Kinh phí:

    - Lệ phí đăng ký dự thi: 50.000 (năm mươi nghìn) đồng/hồ sơ

    - Lệ phí dự thi:200.000 (hai trăm nghìn) đồng/ thí sinh

   - Kinh phí đào tạo:Học sinh phải nộp học phí theo quy định của Nhà nước.

7.       Các thông tin khác:

   - Hồ sơ đăng ký dự thi có bán tại trường CĐSP Cao Bằng;

  - Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ qua số Điện thoại: 0263. 751 148 hoặc tra cứu trên Website: http://WWW.suphamcaobang.edu.vn.

                  

Nơi nhận:                                                        HIỆU TRƯỞNG

      - Sở GD&ĐT Cao Bằng  (để báo cáo);                     (Đã ký)

      - Các phòng GD&ĐT (để phối hợp);                     

       - Lưu: ĐT-NCKH, VT.            

                                                                               Vũ Văn Dương  

 

Copyright © 2021 Trường Cao Đẳng Sư Phạm Cao Bằng.