Thông tư ban hành Quy định về đào tạo chất lượng cao trình độ Đại học

 
Số tư liệu:23/2014/TT-BGDĐT
Ngày ban hành:18-07-2014
Tệp đính kèm: Thong_tu_23.zip

THÔNG TƯ

Ban hành quy định về đào tạo chất lượng cao trình độ đại học

 

            Căn cứ Luật Giáo dục đại học số 08/2012/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2012;

           Căn cứ Nghị định số36/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2012của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

          Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

           Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học,

          Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư quy định vềđào tạo chất lượng cao trình độ đại học:

          Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Quy định về đào tạo chất lượng cao trình độ đại học.

          Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2014.

          Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc Đại học Quốc gia, Giám đốc Đại học vùng, Giám đốc học viện; Hiệu trưởng trường đại học chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

 

 Nơi nhận:
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Uỷ ban VHGD TNTN&NĐ của QH; (Để báo cáo);
- Hội đồng Quốc gia Giáo dục;
- Ban Tuyên giáo Trung ương;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);
- Kiểm toán Nhà nước;
- Các Bộ, ngành liên quan;
- Các UBND tỉnh, TP trực thuộc TW (Để thực hiện) ;
- Như Điều 3;
- Công báo;
- Website Chính phủ;
- Website Bộ GD&ĐT;

- Lưu: VT, Vụ PC, Vụ GDĐH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNGĐã ký
 Bùi Văn Ga

Copyright © 2021 Trường Cao Đẳng Sư Phạm Cao Bằng.