Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2014 - 2015 đối với Giáo dục chuyên nghiệp

 

 

Số tư liệu:4734/BGDĐT-GDCN
Ngày ban hành:29-08-2014
Tệp đính kèm: 4734GDCN.doc

 

  Kính gửi:    - Các sở giáo dục và đào tạo;

                      - Các trường trung cấp chuyên nghiệp và các cơ sở giáo dục khác

                       có đào tạo trung cấp chuyên nghiệp.

 

         Căn cứ Chỉ thị số 3008/CT-BGDĐT ngày 18/8/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục chuyên nghiệp năm học 2014-2015, Bộ GDĐT hướng dẫn các sở GDĐT, các trường trung cấp chuyên nghiệp (TCCN) và các cơ sở giáo dục khác có đào tạo TCCN (sau đây gọi là các trường) thực hiện nhiệm vụ năm học 2014-2015 đối với giáo dục chuyên nghiệp như sau:

          1.  Nhiệm vụ chung

        Tập trung triển khai Quyết định số 2653/QĐ-BGDĐT ngày 25/7/2014 của Bộ trưởng Bộ GDĐT ban hành Kế hoạch hành động của ngành Giáo dục triển khai Chương trình hành động của Chính phủ  thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW về “đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý về giáo dục chuyên nghiệp; tiếp tục nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo TCCN, đa dạng hóa các chương trình đào tạo, huy động nguồn lực, tập trung thu hút người học vào các trường TCCN, đào tạo đáp ứng nhu cầu phát triển kỹ năng của người lao động nhằm cải thiện cơ hội việc làm, đẩy mạnh công tác phân luồng, hướng nghiệp và lập nghiệp cho thanh niên.

          2. Nhiệm vụ cụ thể

          2.1. Về công tác quản lý giáo dục chuyên nghiệp

         - Cụ thể hóa và triển khai Kế hoạch hành động của ngành Giáo dục triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW phù hợp với yêu cầu thực tiễn giáo dục chuyên nghiệp ở từng địa phương.

           - Phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng Luật Giáo dục nghề nghiệp, tiếp tục hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật đồng bộ làm cơ sở triển khai thực hiện đổi mới căn bản và toàn diện về giáo dục và đào tạo; hoàn thiện cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dân, xây dựng khung các trình độ quốc gia, các tiêu chuẩn định mức trong giáo dục TCCN.

          - Rà soát, quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp theo cơ cấu ngành nghề phù hợp với quy hoạch phát triển nhân lực quốc gia, đáp ứng nhu cầu của người học và nhân lực của thị trường lao động trong nước và tham gia thị trường lao động quốc tế.

           - Triển khai công tác dự báo, kế hoạch phát triển giáo dục chuyên nghiệp ở địa phương và toàn ngành. Tiếp tục rà soát, đánh giá sự tác động của việc thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục, thực hiện đổi mới cơ chế quản lý tài chính. Thực hiện xã hội giám sát đối với chất lượng và hiệu quả giáo dục chuyên nghiệp thông qua công khai các hoạt động giáo dục.

          - Tiếp tục hoàn thiện và tăng cường tự chủ và tự chịu trách nhiệm của các cơ quan quản lý giáo dục địa phương theo Nghị định 115/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục.

           - Rà soát và thực hiện các chương trình cải cách thủ tục hành chính của Chính phủ và của ngành giáo dục. Nâng cao chất lượng báo cáo và thực hiện nghiêm việc báo cáo theo quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành và theo yêu cầu của cơ quan quản lý cấp trên.

          - Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đối với các hoạt động đào tạo TCCN, kịp thời chấn chỉnh, xử lý nghiêm và công khai trước công luận các sai phạm trong đào tạo TCCN.

          - Tập trung chỉ đạo về công tác giáo trình, tài liệu học tập. Các sở GDĐT lập kế hoạch rà soát kiểm tra tình hình giáo trình trong từng trường, lập dự án/ đề án phát triển, đổi mới giáo trình và dự trù kinh phí về công tác giáo trình để góp phần tạo ra sự thay đổi về chất lượng đào tạo.

          - Thực hiện đầy đủ và kịp thời các chế độ, chính sách ưu đãi đối với học sinh TCCN theo quy định của pháp luật.

        - Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, truyền thông nhằm nâng cao hiệu quả quản lý giáo dục chuyên nghiệp, dạy và học. Trong đó, triển khai xây dựng và công khai cơ sở dữ liệu về giáo dục chuyên nghiệp tại trang thông tin điện tử của cơ quan quản lý các cấp và cơ sở giáo dục chuyên nghiệp.

`        - Chủ động báo cáo, đề xuất tham mưu với các các cấp ủy đảng, chính quyền, tổ chức chính trị, xã hội trong việc thực hiện các hoạt động giáo dục TCCN.

 

Copyright © 2021 Trường Cao Đẳng Sư Phạm Cao Bằng.