Thông báo mở lớp Bồi dưỡng kiến thức chuyên môn cho giáo viên tiểu học, THCS năm 2014

 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CAO BẰNG
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯPHẠM
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
               Độc lập - Tự do - Hạnhphúc
Số: 339 /CV-CĐSP

V/v mở lớp Bồi dưỡng kiến thức chuyên môn cho giáo viên tiểu học, THCS năm 2014

 Cao Bằng, ngày 04  tháng 7 năm 2014

Kính gửi: Các phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thành phố

Thực hiện chủ trương của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cao Bằng về công tác bồi dưỡng giáo viên, căn cứ Kế hoạch số 337/KH-CĐSP ngày 03/7/2014 của Trường Cao đẳng Sư phạm Cao Bằng.

 Nay, Nhà trường xin thông báo một số thông tin về việc tổ chức các khóa học bồi dưỡng kiến thức chuyên môn cho giáo viên tiểu học, THCS năm 2014 như sau:

1. Đối tượng:Giáo viên tiểu học, THCS có kết quả kiểm tra kiến thức chuyên môn cấp học dưới 5 điểm trong các đợt kiểm tra, đánh giá của Sở GD&ĐT Cao Bằng; các đợt kiểm tra, đánh giá của các phòng GD&ĐT.

          2. Thời gian khoá học:02 tháng bao gồm học tập trung trên lớp 12 ngày còn lại là thời gian tự học, tự bồi dưỡng và tham dự 04 bài kiểm tra.

- Khóa 1: Tập trung đợt 1: Từ ngày 22/7/2014 đến ngày 26/7/2014.

- Khóa 2: Tập trung đợt 1: Từ ngày 28/7/2014 đến ngày 01/8/2014.

 

          3. Thời gian và địa điểm nhập học:

 

Khóa 1: 7 giờ 30 ngày 22/7/2014, tại Trường CĐSP Cao Bằng.

Khóa 2: 7 giờ 30 ngày 28/7/2014, tại phòng GD&ĐT huyện Bảo Lạc và Bảo Lâm.

 

 

 

 

Copyright © 2021 Trường Cao Đẳng Sư Phạm Cao Bằng.