Báo cáo thống kê kỳ đầu năm học 2014 - 2015

 

 

 

Số tư liệu:4656/BGDĐT-KHTC
Ngày ban hành:25-08-2014
Tệp đính kèm: 4565KHTC.zip

 

Kính gửi:  Sở giáo dục và đào tạo các tỉnh/thành phố

 

          Thực hiện Thông tư số 39/2011/TT-BGDĐT ngày 15/9/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê giáo dục và đào tạo; Thông tư số 41/2011/TT-BGDĐT ngày 22/9/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Quy định chế độ thống kê, thông tin, báo cáo về tổ chức, hoạt động giáo dục; Thỏa thuận hợp tác giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo với Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel.

           Nhằm tiếp tục hoàn thiện hệ thống báo cáo thống kê theo mô hình trực tuyến giúp các cấp quản lý giáo dục thu thập số liệu thuận tiện, nhanh chóng, chính xác, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị sở giáo dục và đào tạo các tỉnh/thành phố thực hiện một tốt số nội dung sau: 

           1. Công tác chuẩn bị

           1.1. Triển khai và thu thập hồ sơ trường (phiên bản 4.0.1) đến tất cả các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh/thành phố nhằm chuẩn bị cho việc đưa thông tin cơ sở này lên hệ thống báo cáo thống kê trực tuyến. Để tránh xáo trộn kỳ báo cáo thống kê đầu năm, trước mắt vẫn thực hiện báo cáo theo hướng dẫn trước đây (xem tại mục 2 Công văn này), kế hoạch triển khai hệ thống báo cáo thống kê trực tuyến phase 2 sẽ được gửi trong thời gian tới.

         1.2. Duy trì và nâng cao chất lượng đội ngũ làm công tác thống kê các cấp, đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong thống kê giáo dục. Cân đối ngân sách chi thường xuyên hàng năm để bố trí hướng dẫn nghiệp vụ, trang bị tài liệu cho công tác thống kê giáo dục hoặc tổ chức lồng ghép với các hoạt động chuyên môn...nhằm tiết kiệm kinh phí.

           Khuyến khích các cơ sở giáo dục tự trang bị các tài liệu phục vụ cho nghiệp vụ thống kê giáo dục như: Đĩa video hướng dẫn nghiệm vụ thống kê, sổ tay thống kê giáo dục và đào tạo (đối với các sở giáo dục và đào tạo).

          1.3. Đối với một số tỉnh miền núi phía Bắc, miền Trung có nhiều khó khăn về địa hình, thiên tai bão lụt, lãnh đạo các sở giáo dục và đào tạo cần có kế hoạch triển khai sớm và dứt điểm để hoàn thành báo cáo thống kê đúng thời gian qui định.

 

 

Copyright © 2021 Trường Cao Đẳng Sư Phạm Cao Bằng.